නල විශේෂඥ

වසර 15 ක නිෂ්පාදන පළපුරුද්ද

කර්මාන්තශාලා සංචාරය

1 වෙනි කොටස: යන්ත්‍ර කොටස

2 වෙනි කොටස: Hdpe පයිප්ප

3 වෙනි කොටස: වානේ වෙෂ් එච්ඩීපී පයිප්ප

4 වෙනි කොටස: විද්‍යුත් විලයන සවි කිරීම

5 වෙනි කොටස: සිදුරු මෙෂ් වානේ තීරු සංයුක්ත එච්ඩීපී පයිප්ප

6 වෙනි කොටස: Hdpe පයිප්ප සවි කිරීම